Toimintakertomus 2022

Yleistä

Nokian kaupunki omistaa 100 % Nokian Vesi Oy:n osakekannasta. Yhtiöllä on osakkeita 10 000 kpl.

Talous ja rahoitus

Tilikauden liikevaihto oli 9 929 137 € (edellisenä tilikautena oli 9 742 755 €). Vettä laskutettiin 1 663 095 m3 (1 702 802 m3) ja jätevettä 1 765 621 m3 (1 833 323 m3).

Liittymismaksuja laskutettiin 721 700 € (668 202 €), tonttijohtojen rakentamismaksuja 226 053 € (203 071 €), työlaskuja 318 975 € (362 308 €) sekä Nokian kaupungilta perittäviä huleveden viemäröintimaksuja 148 903 € (143 576 €).

Veden arvonlisäverottomaksi käyttömaksuksi vuodelle 2022 muodostui 1,67 €/m3 (1,64 €/m3) ja jäteveden 2,43 €/m3 (2,29 €/m3). Vedenkulutukseen perustuvien käyttömaksujen osuus oli 71,2 % (72,1 %) liikevaihdosta ja vastaavasti perusmaksujen osuus oli 14,5 % (13,7 %), liittymismaksujen 7,3 % (6,9 %), tonttijohtojen rakentamismaksujen 2,3 % (2,1 %), työlaskujen 3,2 % (3,7 %) ja kaupungilta perittävän hulevesimaksun 1,5 % (1,5 %).

2022 2021 2020
Liikevaihto (€) 9 929 9 743 9 361
Liiketulos (€) 1 068 1 499 1 498
Tilikauden tulos (€) 696 1 037 1 011
Pitkäaikainen vieras pääoma (€) 14 662  11 168 10 622
Omavaraisuusaste 51,8 % 57,2 % 56,0 %
Käyttökate-% 39,4 % 43,8 % 45,2 %
Rahoitustulos 3,6 % 39,0 % 40,0 %

Taulukon luvut ovat tuhansia euroja.

Pitkäaikaista vierasta pääomaa yhtiöllä oli tilikauden lopussa 14 661 847 € (11 168 160 €). Suunnitelman mukaiset poistot tilikaudella olivat 2 848 129 € (2 765 070 €).

Nokian Vesi Oy otti Nokian kaupungilta 5 500 000 € konsernilainaa vuosien 2022 ja 2023 verkoston uudis- ja saneerausinvestointeihin sekä jätevedenpuhdistamon tontin hankintaa varten. Tilikauden tulosta rasittivat erityisesti energianhintojen nousu sekä kaksi suurempaa runkolinjojen rikkoontumista, jotka aiheuttivat kiinteistöille vesivahinkoja.

Toiminta

Yhtiön uuden, suunnitteilla olevan, jätevedenpuhdistamon sijaintiin liittyvä asemakaavan muutos astui voimaan 5.12022.

Oy Essity Finland Ab päätti saneerata Nokian yksikkönsä jätevedenpuhdistamon. Tämän jälkeen Nokian Vesi Oy ja Oy Essity Finland Ab pääsivät tekemään kiinteistökaupat maa-alueesta, johon Nokian Vesi Oy:n uusi jätevedenpuhdistamo sijoitetaan. Kiinteistökauppakirjat allekirjoitettiin 5.4.2022.

Nokian Vesi Oy teetti suunnitelmat puhdistamon tulotien leventämiseksi sekä puhdistamotontin tasaukselle ja massanvaihdolle. Lisäksi Nokianvirran pohja viistokaikuluodattiin ja pohjasta otettiin sedimenttinäyteet, jotka olivat pääosin luonnontilassa eivätkä ne vaatineet lisätoimenpiteitä.

Nokian Vesi Oy kilpailutti puhdistamohankkeelle projektinjohto- ja valvontakonsultin sekä pääsuunnittelijan. Projektinjohto- ja valvontakonsultiksi valittiin A-Insinöörit Oy ja pääsuunnittelijaksi AFRY Finland Oy. Toteutussuunnittelu uuteen sijaintiin aloitettiin marraskuussa 2022.

Vuonna 2021 käynnistyi Maatialan vedenottamon saneeraussuunnittelu, joka saatettiin loppuun vuoden 2022 aikana. Saneeraus tullaan tekemään vaiheittain ja sen avulla parannetaan laitoksen kapasiteettia, toimintavarmuutta sekä pyritään vähentämään muun muassa vedentuotantoprosessin huuhteluvesien käyttöä. Saneerauksella taataan hyvä talousveden laatu myös tulevaisuudessa. Yhtiö rakensi Maatialanharjulle uuden raakavesikaivon, jonka koepumppaukset aloitettiin vuoden 2023 alussa.

Nokian Vesi Oy osallistui myös Hämeenkyrön Miharin pohjavesialueen geologisen rakenteen selvitykseen yhdessä Hämeenkyrön kunnan, Pirkanmaan Ely-keskuksen ja Geologian tutkimuskeskuksen kanssa. Rakenneselvitys valmistui joulukuussa 2022.

Nokian Vesi Oy jatkoi yhtiön käytössä olevan talousveden riskienhallintajärjestelmän Water Safety Planin (WSP) sekä yhdyskuntajätevesien viemäröinnin ja käsittelyn riskienhallintajärjestelmän Sanitation Safety Planin (SSP) käyttöä ja päivitystä sekä toteutti useita niissä esiin tulleita riskienhallinnan toimenpiteitä. Kyberturvallisuusriskeihin varautumista jatkettiin myös sekä kyberturvallisuusuhkiin liittyvää tiedotusta seurattiin aktiivisesti.

Asiakkaille kohdistettua häiriötilanneviestintää yhtiö pyrki parantamaan hankkimalla uuden viestintäjärjestelmän, jonka avulla myös kerrostaloasukkaat tavoitettaisiin entistä paremmin. Lisäksi järjestelmän avulla on mahdollista saada Nokian Veden internet-sivuille nopeasti häiriöaluekartta. Järjestelmä otettiin käyttöön alkuvuodesta 2022.

Nokian Vesi Oy pumppasi vesijohtoverkostoon 2 184 240 m3 (2 080 975 m3) vettä. Vuotovesien osuus oli 21,3 % (16,1 %) verkostoon pumpatusta vesimäärästä. Vuotovesien kasvu johtui putkirikoista 46 kpl (28 kpl), joita tapahtui selvästi vuotta 2021 enemmän. Korjattuja putkirikkoja oli runkojohdoissa 22 kpl ja tonttijohdoissa 12 kpl. Lisäksi työmaa-aikaisia putkirikkoja tapahtui 12 kpl. Vesijohtoverkoston piilovuodot olivat 14,6 % (15,15 %). Talousveden laatu täytti sille asetetut laatuvaatimukset koko vuoden ajan kaikissa verkostosta otetuissa valvontaviranomaisnäytteissä.

Jätevettä käsiteltiin Kullaanvuoren ja Siuron jätevedenpuhdistamoilla yhteensä 3 852 979 m3 (4 082 742m3). Kullaanvuoren jätevedenpuhdistamon puhdistustulos vuonna 2022 täytti ympäristöluvan käsittelymääräykset lukuun ottamatta ensimmäisen vuosineljänneksen BOD:n, COD:n ja kokonaisfosforin jäännöspitoisuuksia, toisen vuosineljänneksen BOD:n jäännöspitoisuutta sekä neljännen vuosineljänneksen kokonaisfosforin ja COD:n jäännöspitoisuuksia. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n biokaasulaitoksen ylösajon hetkittäiset ongelmat näkyivät myös Kullaanvuoren kuormituksessa. Yhdyskuntajätevesiasetuksen vaatimukset täyttyivät Kullaanvuoren jätevedenpuhdistamolla kaikilta osin.

Siuron puhdistustulos oli ympäristöluvan käsittelyvaatimusten mukainen kaikilta osin. Siuron jätevedenpuhdistamon vuoden 2022 puhdistustulos täytti myös sille yhdyskuntajätevesiasetuksessa asetetut vaatimukset.

Laskuttamattoman jäteveden osuus kaikista jätevedenpuhdistamoilla käsitellyistä vesistä oli 54 % (55 %), joten sade- ja sulamisvesien osuus on edelleen suuri jätevedenpuhdistamoille saapuvasta virtaamasta, vaikka virtaamahuippuja onkin onnistuttu pienentämään kaivosaneerausten avulla. Yhtiö jatkoi edelleen jäteveden runkolinjojen sekä niiden tarkastuskaivojen saneerauksia vuonna 2022.

Koronapandemia vaikutti Nokian Vesi Oy:n toimintaan osittain myös vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. Tällöin yhtiössä noudatettiin varotoimenpiteenä jo aiemmin käyttöönotettuja tiukkoja koronaohjeita ja muun muassa toimipisteiden välisiä kohtaamisia oli rajoitettu. Taloudellisia vaikutuksia pandemialla ei ollut. Henkilöstöä yhtiöllä oli tilikaudella keskimäärin 34.

Investoinnit

Nokian Vesi Oy:n vuoden 2022 investointimenot kasvoivat edellisvuodesta ja ne olivat 6 360 307 € (3 208 335 €).

Yhtiön käyttöomaisuuden (pysyvät vastaavat) arvo oli tilikauden lopussa 34 346 434 € (30 913 062 €). Käyttöomaisuudesta merkittävimmän osan muodostavat vesijohto- viemäri- ja hulevesiverkostot ja niiden osuus oli 80 % (86 %) käyttöomaisuudesta. Runkovesijohtoja oli tilikauden lopussa 283 km (281 km), jätevesiviemäreitä 251 km (250 km) ja hulevesiviemäreitä 145 km (143 km).

Nokian Vesi Oy:n suurimmat uudis- ja saneerausinvestointikohteet vuonna 2022 olivat Rounionkadun kunnallistekniikan saneerausprojekti yhdessä Elenia Oy:n ja Nokian kaupungin kanssa, Harjuniityn ja Kolmenkulman kaava-alueiden vesihuoltolinjojen rakentaminen sekä Pirkkalaistien ja Maatialantien vesihuollon saneerauskohteet.

Vesijohtoverkostoa uudisrakennettiin 2132 m ja saneerattiin 2561 m. Viemäriverkostoa uudisrakennettiin 1709 m ja saneerattiin 1404 m. Hulevesiverkostoa uudisrakennettiin 2305 m ja saneerattiin 1376 m. Jätevedenpumppaamoita yhtiöllä oli 65 kpl ja hulevesipumppaamoita 2 kpl.

Etäluettavien vesimittareiden asennuksia asiakkaiden tiloissa jatkettiin vuoden 2022 aikana koronarajoitukset huomioiden. Vuoden 2022 lopussa etäluettavia vesimittareita oli asennettu asiakkaille kaikkiaan 4 298 kpl.

Tulevaisuudennäkymät

Vuonna 2023 yhtiö jatkaa uuden jätevedenpuhdistamoprojektin kilpailutusta, suunnittelua ja rakentamista Oy Essity Finland Ab:ltä hankitulle tontille. Puhdistamon rakennustyöt alkavat vuoden 2023 aikana ja sen odotetaan valmistuvan vuonna 2025. Myös puhdistamon viemäriverkostoon aiheuttamat muutokset suunnitellaan loppuun vuoden 2023 aikana.

Vedenhankintaa varten Nokian Vesi Oy kartoittaa vuonna 2023 lisäkaivojen paikkoja Maatialanharjulta sekä myös mahdollisesti muista potentiaalisista sijainneista.

Nokian Vesi Oy jatkaa erilaisiin uhkiin varautumista yhdessä Nokian kaupungin ja muiden sidosryhmien kanssa myös vuonna 2023.

Hallinto

Kertomusvuoden varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.5.2022. Hallituksen jäseniksi valittiin pj Jarmo Kork, vpj Jukka Pulakka, Terttu Mäkinen, Mari Ahokas ja Marko Honkanen. Yhtiökokous päätti kertomusvuonna jakaa voitonjakokelpoisista varoista osinkoa 100 000 euroa.

Tilintarkastusyhteisönä toimi BDO Oy, jonka päävastuullisena tarkastajana oli KHT, JHT Hanna Keskinen. Hallitus kokoontui vuoden 2022 aikana 9 kertaa. Kokousten sihteerinä toimi toimitusjohtaja Ilkka Laukkanen. Lisäksi Nokian kaupunginjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Yhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 17 417 680,99 euroa, josta tilikauden voitto on 696 608,81 euroa. Yhtiön hallitus ehdottaa, että voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa omistajalle 10 euroa per osake eli yhteensä 100 000,00 euroa. Hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön taloudellisessa tilassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia eikä ehdotettu osinko vaaranna yhtiön maksukykyä.

Tuloslaskelma, koko Nokian Vesi Oy

TULOSLASKELMA 1.1.2022 – 31.12.2022 1.1.2021 – 31.12.2021
L I I K E V A I H T O 9 929 137,14 9 742 755,07
Liiketoiminnan muut tuotot 7 693,00 20,00
Materiaalit ja palvelut -2 052 637,07 -1 896 756,94
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 372 721,63 -1 338 139,88
Ulkopuoliset palvelut -679 915,44 -558 617,06
Henkilöstökulut -2 200 928,13 -2 066 331,54
Palkat ja palkkiot -1 989 076,52 -1 839 807,53
Henkilösivukulut -211 851,61 -226 524,01
Poistot ja arvonalentumiset -2 848 128,86 -2 765 069,64
Suunnitelman mukaiset poistot -2 848 128,86 -2 765 069,64
Liiketoiminnan muut kulut -1 767 126,72 -1 515 886,56
L I I K E V O I T T O 1 068 009,36 1 498 730,39
Rahoitustuotot ja -kulut -180 445,21 -92 685,75
Muut korko- ja rahoitustuotot 14 928,05 17 793,80
Korkokulut ja muut rahoituskulut -195 373,26 -110 479,55
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA  JA VEROJA 887 564,15 1 406 044,64
Tilinpäätössiirrot 0,00 -80 767,14
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 -80 767,14
Tuloverot -190 955,34 -287 838,65
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -190 955,34 -287 838,65
TILIKAUDEN VOITTO 696 608,81 1 037 438,85

 

Tase, koko Nokian Vesi Oy

TASE 31.12.2022 31.12.2021
VASTAAVAA 38 126 878,40 33 565 361,87
PYSYVÄT VASTAAVAT 34 346 433,75 30 913 062,41
Aineettomat hyödykkeet 15 192,93 25 813,61
  Aineettomat oikeudet 0,00 0,00
  Muut aineettomat hyödykkeet 15 192,93 25 813,61
Aineelliset hyödykkeet 34 331 240,82 30 887 248,80
  Maa- ja vesialueet 1 914 380,72 433 187,72
  Rakennukset ja rakennelmat 28 317 778,67 27 668 092,76
  Koneet ja kalusto 1 227 827,39 1 271 586,03
  Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 2 871 254,04 1 514 382,29
VAIHTUVAT VASTAAVAT 3 780 444,65 2 652 299,46
Vaihto-omaisuus 363 566,17 325 804,81
Pitkäaikaiset saamiset 0,00 0,00
Lyhytaikaiset saamiset 3 414 251,49 2 322 420,69
Rahat ja pankkisaamiset 2 626,99 4 073,96
VASTATTAVAA 38 126 878,40 33 565 361,87
OMA PÄÄOMA 19 442 680,99 18 846 072,18
Osakepääoma 2 025 000,00 2 025 000,00
Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot (oy) 12 843 147,22 12 843 147,22
Edellisten tilikausien voitto 3 877 924,96 2 940 486,11
Tilikauden voitto 696 608,81 1 037 438,85
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 315 287,52 315 287,52
Poistoero 315 287,52 315 287,52
PAKOLLISET VARAUKSET 0,00 23 200,00
Muut pakolliset varaukset 0,00 23 200,00
VIERAS PÄÄOMA 18 368 909,89 14 380 802,17
Pitkäaikainen vieras pääoma 14 661 847,26 11 168 159,59
  Lainat rahoituslaitoksilta 200 000,00 400 000,00
  Velat saman konsernin yrityksille 14 461 847,26 10 768 159,59
Lyhytaikainen vieras pääoma 3 707 062,63 3 212 642,58
  Lainat rahoituslaitoksilta 200 000,00 200 000,00
  Saadut ennakot 0,00 8 052,09
  Ostovelat 809 579,67 753 948,79
  Velat saman konsernin yrityksille 1 866 361,35 1 292 946,07
  Muut velat 214 668,58 268 414,80
  Siirtovelat 616 453,03 689 280,83

 

Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.12.2022 1.1.-31.12.2021
Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto 1 068 009,36 1 498 730,39
Käyttöoaisuuden myyntivoitto/tappio -7 693,00 0,00
Poistot 2 848 128,86 2 765 069,64
Käyttöpääoman muutos -1 141 739,93 -1 421 277,87
Maksetut korot ja maksut -195 373,26 -110 479,55
Saadut korot 14 928,05 17 793,80
Verot -190 955,34 -287 838,65
Pakollinen varaus -23 200,00 23 200,00
Liiketoiminnan rahavirta 2 372 104,74 2 485 197,76
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -6 360 307,20 -3 208 335,28
Luovutusvoitot 86 500,00 0,00
Investointien rahavirta -6 273 807,20 -3 208 335,28
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot 5 262 379,14 1 800 000,00
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 499 744,51 -1 262 268,91
Lyhytaikaisten lainojen nostot 237 620,86 200 000,00
Oman pääoman muutos -100 000,00 -70 000,00
Rahoituksen rahavirta 3 900 255,49 667 731,09
Rahavarojen muutos -1 446,97 -55 406,43
Rahavarat 1.1. 4 073,96 59 480,39
Rahavarat 31.12. 2 626,99 4 073,96
Käyttöpääoman muutos
Pitkäaikaisten liikesaamisten muutos (lis-) 0,00 495,00
Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos (lis-) -1 091 830,80 -789 517,21
Vaihto-omaisuuden muutos (lisäys-) -37 761,36 -24 876,59
Lyhytaikaisten velkojen muutos (lis+) -12 147,77 -607 379,07
Käyttöpääoman muutos -1 141 739,93 -1 421 277,87

 

Tuloslaskelma, hulevesi

TULOSLASKELMA HULEVESI 1.1.2022 – 31.12.2022 1.1.2021 – 31.12.2021
L I I K E V A I H T O 317 134,05 304 782,80
 Liiketoiminnan muut tuotot 769,30 2,00
Materiaalit ja palvelut yhteensä 4 667,99 -20 430,06
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 15 481,26 -3 580,65
 Ulkopuoliset palvelut -10 813,27 -16 849,41
Henkilöstökulut yhteensä -91 906,83 -91 461,05
 Palkat ja palkkiot -82 813,21 -80 490,60
 Henkilösivukulut -9 093,62 -10 970,45
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -396 404,96 -386 101,66
 Suunnitelman mukaiset poistot -396 404,96 -386 101,66
Liiketoiminnan muut kulut -59 107,52 -54 557,80
L I I K E V O I T T O ( – T A P P I O ) -224 847,97 -247 765,77
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -27 186,27 -14 307,14
 Korko- ja rahoitustuotot 1 492,82 1 779,40
 Korkokulut ja muut rahoituskulut -28 679,09 -16 086,54
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -252 034,24 -262 072,91
 Poistoeron  muutos 0 -149,19
Tuloverot -19 095,50 -28 783,89
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -271 129,74 -291 005,99

 

Tase, hulevesi

TASE  HULEVESI 31.12.2022 31.12.2021
VASTAAVAA 3 321 876,69 2 999 853,51
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 4 549 734,68 4 432 199,15
 Aineettomat hyödykkeet 766,56 1 602,80
 Aineelliset hyödykkeet 4 548 968,12 4 430 596,35
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ -1 227 857,99 -1 432 345,64
 Vaihto-omaisuus 6 200,92 6 329,80
 Rahat ja pankkisaamiset -1 234 058,91 -1 438 675,44
VASTATTAVAA 3 321 876,69 2 999 853,51
OMA PÄÄOMA 865 483,56 1 136 613,30
 Osakepääoma 299 700,00 299 700,00
Yhtöjärjestyksen mukainen rahasto 1 900 785,79 1 900 785,79
 Edellisten tilikausien voitto (tappio) -1 063 872,49 -772 866,50
 Tilikauden voitto (tappio) -271 129,74 -291 005,99
VIERAS PÄÄOMA 2 456 393,13 1 863 240,21
 Pitkäaikainen vieras pääoma 2 169 953,39 1 652 887,62
 Lyhytaikainen vieras pääoma 286 439,74 210 352,59