Toimintakertomus 2021

Yleistä

Nokian kaupunki omistaa 100 % Nokian Vesi Oy:n osakekannasta. Yhtiöllä on osakkeita 10 000 kpl.

Talous ja rahoitus

Tilikauden liikevaihto oli 9 742 755 € (edellisenä tilikautena 9 361 117 € €).  Vettä laskutettiin 1 702 802 m3 (1 669 233 m3) ja jätevettä 1 833 323 m3 (1 819 712m3).

Liittymismaksuja laskutettiin 668 202 € (686 193 €), tonttijohtojen rakentamismaksuja 203 071 € (148 886 €), työlaskuja 362 308 € (250 788 €) sekä Nokian kaupungilta perittäviä huleveden viemäröintimaksuja 143 576 € (184 119 €).

Veden arvonlisäverottomaksi käyttömaksuksi vuodelle 2021 muodostui 1,64 €/m3 (1,62 €/m3) ja jäteveden 2,29 €/m3 (2,25 €/m3). Vedenkulutukseen perustuvien käyttömaksujen osuus oli 72,1 % (72,9 %) liikevaihdosta ja vastaavasti perusmaksujen osuus oli 13,7 % (13,5 %), liittymismaksujen 6,9 % (7,3 %), tonttijohtojen rakentamismaksujen 2,1 % (1,6 %), työlaskujen 3,7 % (2,7 %) ja kaupungilta perittävä hulevesimaksun 1,5 % (2,0 %).

2021 2020 2019
Liikevaihto (€) 9 743 9 361 8 958
Liiketulos (€) 1 499 1 498 1 137
Tilikauden tulos (€) 1 037 1 011 818
Pitkäaikainen vieras pääoma (€)  11 168 10 622 11 673
Omavaraisuusaste 57,2 % 56,0 % 53,2 %
Käyttökate-% 43,8 % 45,2 % 41,3 %
Rahoitustulos 39,0 % 40,0 % 37,7 %

Taulukon luvut ovat tuhansia euroja.

Pitkäaikaista vierasta pääomaa yhtiöllä oli tilikauden lopussa 11 168 160 € (10 621 572 €). Suunnitelman mukaiset poistot tilikaudella olivat 2 765 070 € (2 731 577 €).

Nokian Vesi Oy otti Nokian kaupungilta 2 000 000 € konsernilainaa vuoden 2020 lopun ja vuoden 2021 verkoston uudis- ja saneerausinvestointeihin. Lainan vakuudeksi Nokian Vesi Oy panttasi 2 000 000 € yrityskiinnityspanttikirjan.

Toiminta

Yhtiön uuden suunnitteilla olevan jätevedenpuhdistamon sijaintiin liittyvä asemakaavan muutos vietiin loppuun vuoden 2021 aikana. Nokian kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen 15.11.2021 ja se astui voimaan 5.1.2022. Nokian Vesi Oy ja Oy Essity Finland Ab:n Nokian tehdas jatkoivat molempien yhtiöiden jätevedenkäsittelyratkaisujen optimointia vuoden 2021 aikana. Yhtiöt ovat allekirjoittaneet 18.9.2020 aiesopimuksen Nokian Vesi Oy:n uuden jätevedenpuhdistamon sijoittumisesta Essityn tehdasalueelle, josta Nokian Vesi Oy ostaa jätevedenpuhdistamolleen oman tontin.

Yhtiö aloitti myös Koukkujärven rejektivesien käsittely-yksikön toteutussuunnittelun sekä toteutti maantasaustyöt yksikköä varten alkuvuodesta 2021.

Vuonna 2021 käynnistyi Maatialan vedenottamon saneeraussuunnittelu, joka saadaan valmiiksi alkuvuodesta 2022. Saneeraus tullaan tekemään vaiheittain ja sen avulla parannetaan laitoksen kapasiteettia, toimintavarmuutta sekä pyritään vähentämään muun muassa prosessin huuhteluvesien käyttöä. Saneerauksella taataan hyvä talousveden laatu myös tulevaisuudessa.  Yhtiö jatkoi uusien raakavesikaivojen etsintää Maatialanharjulla sekä osallistui Hämeenkyrön Miharin pohjavesialueen geologisen rakenteen selvitykseen yhdessä Hämeenkyrön kunnan, Pirkanmaan Ely-keskuksen ja Geologian tutkimuskeskuksen kanssa. Rakenneselvitys valmistuu alkuvuodesta 2022.

Nokian Vesi Oy jatkoi yhtiön käytössä olevan talousveden riskienhallintajärjestelmän Water Safety Planin (WSP) sekä yhdyskuntajätevesien viemäröinnin ja käsittelyn riskienhallintajärjestelmän Sanitation Safety Planin (SSP) käyttöä ja päivitystä sekä toteutti useita niissä esiin tulleita riskienhallinnan toimenpiteitä. Kyberturvallisuusriskeihin varautumista jatkettiin sekä kyberturvallisuusuhkiin liittyvää tiedotusta seurattiin aktiivisesti. Yhtiö otti myös käyttöön vuoden 2021 aikana viranomaisverkon Virve-puhelinjärjestelmän.

Nokian keskustassa tapahtui 27.9.2021 mittava vesijohtovuoto, jonka aiheutti ulkopuolinen urakoitsija rikkoessaan suuren runkolinjan. Vuoto häiritsi hetkellisesti vedenjakelua laajasti Nokian keskustan alueella.  Vuoto paljasti yhtiön käytössä olleen tekstiviestijärjestelmän häiriön, joka liittyi suuriin viestimääriin. Tämän johdosta yhtiö päätti uudistaa tekstiviestijärjestelmänsä ja se uusittiinkin vuoden 2021 loppuun mennessä. Samalla Nokian Vesi Oy otti käyttöön automaattisen häiriötilannekartan internet-sivuilleen.

Vettä pumpattiin vesijohtoverkostoon 2 080 975 m3 (2 049 806 m3). Vuotovesien osuus oli 16,1 % (16,6 %) verkostoon pumpatusta vesimäärästä. Korjattuja putkirikkoja oli runkojohdoissa 9 kpl ja tonttijohdoissa 11 kpl. Talousveden laatu täytti sille asetetut laatuvaatimukset koko vuoden ajan kaikissa verkostosta otetuissa valvontaviranomaisnäytteissä.

Jätevettä käsiteltiin Kullaanvuoren ja Siuron jätevedenpuhdistamoilla yhteensä 4 082 742 m3 (3 900 192 m3). Puhdistamot toimivat hyvin vuonna 2021. Kullaanvuoren valvontaviranomaistarkkailussa otettujen näytteiden mukaan vuoden 2021 puhdistustulos täytti ympäristöluvan käsittelymääräykset lukuun ottamatta neljännen vuosineljänneksen kokonaisfosforin jäännöspitoisuutta, joka ylitti lievästi luparajan. Siuron puhdistustulos oli ympäristöluvan käsittelyvaatimusten mukainen kaikilta osin.

Laskuttamattoman jäteveden osuus kaikista jätevedenpuhdistamoilla käsitellyistä vesistä oli 55 % (53 %), joten sade- ja sulamisvesien osuus on edelleen suuri jätevedenpuhdistamoille saapuvasta virtaamasta, vaikka virtaamahuippuja onkin onnistuttu pienentämään kaivosaneerausten avulla. Yhtiö jatkoikin edelleen jäteveden runkolinjojen tarkastuskaivojen saneerauksia vuonna 2021.

COVID-19

Koronapandemia vaikutti Nokian Vesi Oy:n toimintaan myös vuonna 2021. Yhtiön käyttöönottamia varotoimia jatkettiin koko vuoden 2021 ajan.  Tärkeimpiä koronatoimia olivat edelleen fyysisten kontaktien vähentäminen, turvavälien pitäminen, kasvomaskien käyttö ja käsihygienian tehostaminen.  Fyysisiä kontakteja vähennettiin myös siirtämällä tapaamiset ja kokoukset pääasiassa etäkokouksiksi. Etätyöskentelysuositusta jatkettiin kaikille niille työntekijöille, joiden läsnäolo työpisteessä ei ole välttämätöntä.

Toimipisteiden välillä liikkuminen rajoitettiin vain välttämättömien työasioiden hoitamiseen, eikä ulkopuolisia henkilöitä päästetty toimipisteisiin muutoin kuin erittäin painavista syistä. Koronapandemia myös hidasti etäluettavien vesimittareiden asennuksia asiakkaiden tiloissa.

Koronapandemialla ei ollut merkittävää taloudellista vaikutusta yhtiön toimintaan.

Investoinnit

Yhtiön käyttöomaisuuden (pysyvät vastaavat) arvo oli tilikauden lopussa 30 913 062 € (30 469 797 €). Käyttöomaisuudesta merkittävimmän osan muodostavat vesijohto- viemäri- ja hulevesiverkostot ja niiden osuus oli 86 % (87 %) käyttöomaisuudesta. Runkovesijohtoja oli tilikauden lopussa 281 km (278 km), jätevesiviemäreitä 250 km (248 km) ja hulevesiviemäreitä 143 km (140 km).

Nokian Vesi Oy:n suurimmat investointikohteet vuonna 2021 olivat Harjuniityn, Viinikanniemen, Kolmenkulman ja Tanhuan kaava-alueiden vesihuollon rakentaminen sekä Nokian valtatien, Virtasalmentien, Brakelintien ja Koskenmäenkadun saneerauskohteet.

Vesijohtoverkostoa uudisrakennettiin 2673 m ja saneerattiin 1711 m. Viemäriverkostoa uudisrakennettiin 2127 m ja saneerattiin 1654 m. Hulevesiverkostoa uudisrakennettiin 3309 m ja saneerattiin 111 m. Jätevedenpumppaamoita yhtiöllä oli 65 kpl ja hulevesipumppaamoita 2 kpl. Etäluettavien vesimittareiden asennuksia jatkettiin vuoden 2021 aikana koronarajoitukset huomioiden. Vuoden 2021 lopussa etäluettavia vesimittareita oli asennettu asiakkaille kaikkiaan 4 123 kpl.

Vuonna 2021 yhtiön investointimenot olivat 3 208 335 € (3 592 684 €).

Tulevaisuudennäkymät

Oy Essity Finland Ab tekee ratkaisunsa oman jätevedenpuhdistamonsa suhteen alkuvuodesta 2022 ja yhtiöt allekirjoittavat kauppakirjat tämän jälkeen Nokian Vesi Oy:lle tulevista maa-alueista.

Vuonna 2022 yhtiö jatkaa uuden jätevedenpuhdistamoprojektin kilpailutusta ja suunnittelua Essityltä hankittavaan paikkaan.

Maatialanharjun pohjavesialueelta Nokian Vesi Oy etsii myös vuonna 2022 uusia pohjavesikaivojen paikkoja.

Koronan herkästi tarttuvan omikron-variantin takia yhtiö ei aio lieventää koronakäytäntöjään vielä vuoden 2022 ensimmäisen kvartaalin aikana, sillä talousveden jakelu ja jätevesien käsittely on turvattava kaikkina aikoina.

Vuonna 2022 yhtiön suurimmat verkostojen uudis- ja saneerauskohteet ovat Harjuniityn, Kolmenkulman ja Tervasuon kaava-alueet sekä Pirkkalaistien ja Rounionkadun alueet.  Lisäksi Koukkujärvelle rakennetaan rejektivesien käsittely-yksikkö, jolla käsitellään biokaasulaitoksen rejektivedet.

Hallinto

Kertomusvuoden varsinainen yhtiökokous pidettiin 8.4.2021. Hallituksen jäseniksi ja heidän varajäsenikseen valittiin pj Jarmo Kork (Petri Metso), vpj Nina Mört-Happonen (Sanja Ansamaa), Marko Honkanen (Tuula Kallio-Bezemer), Jukka Pulakka (Urpo Isometsä) ja Terttu Mäkinen (Sisko Nevala).

Kuntavaalien viivästymisen takia ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 30.8.2021. Tällöin hallituksen jäseniksi valittiin pj Jarmo Kork, vpj Jukka Pulakka, Terttu Mäkinen, Mari Ahokas ja Marko Honkanen.  Ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätettiin, että hallituksen jäsenillä ei ole varajäseniä. Tilintarkastajana toimi kertomusvuonna BDO Oy, jonka päävastuullisena tarkastajana oli KHT, JHT Hanna Keskinen. Hallitus kokoontui vuoden 2021 aikana 10 kertaa. Kokousten sihteerinä toimi toimitusjohtaja Ilkka Laukkanen. Lisäksi Nokian kaupunginjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Yhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 16 821 072,18 euroa, josta tilikauden voitto on 1 037 438,35 euroa. Yhtiön hallitus ehdottaa, että voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 10 euroa per osake eli yhteensä 100 000,00 euroa. Hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön taloudellisessa tilassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia eikä ehdotettu osinko vaaranna yhtiön maksukykyä.

Tuloslaskelma, koko Nokian Vesi Oy

TULOSLASKELMA 1.1.2021 – 31.12.2021 1.1.2020 – 31.12.2020
L I I K E V A I H T O 9 742 755,07 9 361 116,99
Liiketoiminnan muut tuotot 20,00 7 226,53
Materiaalit ja palvelut -1 896 756,94 -1 689 791,16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 338 139,88 -1 228 711,34
Ulkopuoliset palvelut -558 617,06 -461 079,82
Henkilöstökulut -2 066 331,54 -2 015 625,58
Palkat ja palkkiot -1 839 807,53 -1 836 716,03
Henkilösivukulut -226 524,01 -178 909,55
Poistot ja arvonalentumiset -2 765 069,64 -2 731 576,64
Suunnitelman mukaiset poistot -2 765 069,64 -2 731 576,64
Liiketoiminnan muut kulut -1 515 886,56 -1 433 459,77
L I I K E V O I T T O 1 498 730,39 1 497 890,37
Rahoitustuotot ja -kulut -92 685,75 -113 611,60
Muut korko- ja rahoitustuotot 17 793,80 14 007,76
Korkokulut ja muut rahoituskulut -110 479,55 -127 619,36
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA  JA VEROJA 1 406 044,64 1 384 278,77
Tilinpäätössiirrot -80 767,14 -94 373,68
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) -80 767,14 -94 373,68
Tuloverot -287 838,65 -278 679,28
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -287 838,65 -278 679,28
TILIKAUDEN VOITTO 1 037 438,85 1 011 225,81

 

Tase, koko Nokian Vesi Oy

TASE 31.12.2021 31.12.2020
VASTAAVAA 33 565 361,87 32 363 603,85
PYSYVÄT VASTAAVAT 30 913 062,41 30 469 796,76
Aineettomat hyödykkeet 25 813,61 24 689,17
  Aineettomat oikeudet 0,00 298,62
  Muut aineettomat hyödykkeet 25 813,61 24 390,55
Aineelliset hyödykkeet 30 887 248,80 30 445 107,59
  Maa- ja vesialueet 433 187,72 433 187,72
  Rakennukset ja rakennelmat 27 668 092,76 27 562 335,32
  Koneet ja kalusto 1 271 586,03 1 375 148,96
  Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 514 382,29 1 074 435,59
VAIHTUVAT VASTAAVAT 2 652 299,46 1 893 807,09
Vaihto-omaisuus 325 804,81 300 928,22
Pitkäaikaiset saamiset 0,00 495,00
Lyhytaikaiset saamiset 2 322 420,69 1 532 903,48
Rahat ja pankkisaamiset 4 073,96 59 480,39
VASTATTAVAA 33 565 361,87 32 363 603,85
OMA PÄÄOMA 18 846 072,18 17 878 633,33
Osakepääoma 2 025 000,00 2 025 000,00
Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot (oy) 12 843 147,22 12 843 147,22
Edellisten tilikausien voitto 2 940 486,11 1 999 260,30
Tilikauden voitto 1 037 438,85 1 011 225,81
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 315 287,52 234 520,37
Poistoero 315 287,52 234 520,37
PAKOLLISET VARAUKSET 23 200,00 0,00
Muut pakolliset varaukset 23 200,00 0,00
VIERAS PÄÄOMA 14 380 802,17 14 250 450,15
Pitkäaikainen vieras pääoma 11 168 159,59 10 621 571,97
  Lainat rahoituslaitoksilta 400 000,00 600 000,00
  Velat saman konsernin yrityksille 10 768 159,59 10 021 571,97
Lyhytaikainen vieras pääoma 3 212 642,58 3 628 878,18
  Lainat rahoituslaitoksilta 200 000,00 200 000,00
  Saadut ennakot 8 052,09 6 660,41
  Ostovelat 753 948,79 433 139,38
  Velat saman konsernin yrityksille 1 292 946,07 2 083 583,23
  Muut velat 268 414,80 254 933,27
  Siirtovelat 689 280,83 650 561,89

 

Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020
Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto 1 498 730,39 1 497 890,37
Poistot 2 765 069,64 2 731 576,64
Käyttöpääoman muutos -1 421 277,87 828 356,05
Maksetut korot ja maksut -110 479,55 -127 619,35
Saadut korot 17 793,80 14 007,76
Verot -287 838,65 -278 679,28
Pakollinen varaus 23 200,00 0,00
Liiketoiminnan rahavirta 2 485 197,76 4 665 532,19
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -3 208 335,28 -3 592 684,06
Investointien rahavirta -3 208 335,28 -3 592 684,06
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot 1 800 000,00 0,00
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 262 268,91 -1 051 331,03
Lyhytaikaisten lainojen nostot 200 000,00 0,00
Oman pääoman muutos -70 000,00 -30 000,00
Rahoituksen rahavirta 667 731,09 -1 081 331,03
Rahavarojen muutos -55 406,43 -8 482,91
Rahavarat 1.1. 59 480,39 67 963,30
Rahavarat 31.12. 4 073,96 59 480,39
Käyttöpääoman muutos
Pitkäaikaisten liikesaamisten muutos (lis-) 495,00 -495,00
Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos (lis-) -789 517,21 507 688,68
Vaihto-omaisuuden muutos (lisäys-) -24 876,59 -20 821,25
Lyhytaikaisten velkojen muutos (lis+) -607 379,07 341 983,62
Käyttöpääoman muutos -1 421 277,87 828 356,05

 

Tuloslaskelma, hulevesi

TULOSLASKELMA HULEVESI 1.1.2021 – 31.12.2021 1.1.2020 – 31.12.2020
L I I K E V A I H T O 304 782,80 304 632,11
 Liiketoiminnan muut tuotot 2,00 722,65
Materiaalit ja palvelut yhteensä -20 430,06 -20 674,09
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 580,65 -14 567,34
 Ulkopuoliset palvelut -16 849,41 -6106,75
Henkilöstökulut yhteensä -91 461,05 -74 817,86
 Palkat ja palkkiot -80 490,60 -70 402,63
 Henkilösivukulut -10 970,45 -4 415,23
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -386 101,66 -383 870,28
 Suunnitelman mukaiset poistot -386 101,66 -383 870,28
Liiketoiminnan muut kulut -54 557,80 -50 228,70
L I I K E V O I T T O ( – T A P P I O ) -247 765,77 -224 236,17
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -14 307,14 -16 844,69
 Korko- ja rahoitustuotot 1 779,40 1 401,28
 Korkokulut ja muut rahoituskulut -16 086,54 -18 245,97
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -262 072,91 -241 080,86
 Poistoeron  muutos -149,19 -13,16
Tuloverot -28 783,89 -27 867,98
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -291 005,99 -268 962,00

 

Tase, hulevesi

TASE  HULEVESI 31.12.2021 31.12.2020
VASTAAVAA 2 999 853,51 3 285 979,89
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 4 432 199,15 4 406 363,48
 Aineettomat hyödykkeet 1 602,80 2 468,90
 Aineelliset hyödykkeet 4 430 596,35 4 403 894,58
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ -1 432 345,64 -1 120 383,59
 Vaihto-omaisuus 6 329,80 7 298,07
 Rahat ja pankkisaamiset -1 438 675,44 -1 127 681,66
VASTATTAVAA 2 999 853,51 3 285 979,89
OMA PÄÄOMA 1 136 613,30 1 427 619,29
 Osakepääoma 299 700,00 299 700,00
Yhtöjärjestyksen mukainen rahasto 1 900 785,79 1 900 785,79
 Edellisten tilikausien voitto (tappio) -772 866,50 -503 904,50
 Tilikauden voitto (tappio) -291 005,99 -268 962,00
VIERAS PÄÄOMA 1 863 240,21 1 858 360,60
 Pitkäaikainen vieras pääoma 1 652 887,62 1 571 992,65
 Lyhytaikainen vieras pääoma 210 352,59 286 367,95