Haja-asutusalueen viemäröinti

Haja-asutusalueen jätevesiasiat

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskeva ympäristönsuojelulain muutos tuli voimaan 3.4.2017. Samanaikaisesti tuli voimaan uusi valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla eli hajajätevesiasetus.
Vesihuolto haja-asutusalueella
Haja-asutuksen jätevedet – Lainsäädäntö ja käytännöt

Asetuksessa mainittuja jätevesien käsittelyn vähimmäisvaatimuksia ei sovelleta sellaisen kiinteistön olemassa olevaan käyttökuntoiseen jätevesijärjestelmään, jonka kiinteistöllä vakituisesti asuva haltija tai haltijat ovat lain voimaan tullessa (9.3.2011) täyttäneet 68 vuotta. Poikkeus ei koske loma-asuntoja!

Jätevesien käsittely osaksi rakennuslupaa

Rakennuslupa- tai toimenpidelupahakemukseen tulee liittää jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentamistapaselostus-lomake sekä suunnitelma jätevesijärjestelmän rakentamiseksi.

Suunnitelmassa on esitettävä jätevesijärjestelmän rakenne, toimintaperiaate sekä luotettava arvio käsittelytuloksesta ja jätevesien ympäristökuormituksesta. Suunnitelman on oltava riittävän yksityiskohtainen ja sen tulee perustua riittäviin maastomittauksiin ja maaperätutkimuksiin sekä ympäristö-, kaivo- ja pohjavesitietoihin. Jätevesijärjestelmä tulee mitoittaa syntyvien jätevesien määrän, laadun ja kuormitusvaihtelujen mukaan siten, että se täyttää asetetut vaatimukset elinkaarensa kaikissa todennäköisissä käyttötilanteissa.

Selvitys vanhoista jätevesijärjestelmistä

Jätevesijärjestelmästä on oltava selvitys, jonka perusteella on mahdollista arvioida jätevesistä ympäristöön aiheutuva kuormitus. Selvitys on laadittava myös silloin, kun jätevedet voidaan ympäristönsuojelulain 27b §:n 2 momentin nojalla johtaa puhdistamatta maahan.

Selvityksessä on esitettävä kuvaus kiinteistön jätevesiratkaisusta sekä perusteltu arvio jätevesien aiheuttamasta ympäristökuormituksesta ja asetuksen mukaisten käsittelyvaatimusten täyttymisestä. Selvityksen liitteenä on oltava asemapiirros järjestelmän sijainnista ja jätevesien purkupaikasta. Lisäksi selvityksessä on esitettävä jätevesijärjestelmän käytön, hoidon, huollon ja valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot. Selvitys on säilytettävä kiinteistöllä ja se on tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaiselle.

Lisätietoja jätevesiasetuksesta ja sen vaatimista toimenpiteistä saat ympäristönsuojeluyksiköstä. Rakennuslupa- ja muita lomakkeita saat rakennusvalvontatoimistosta, Harjukatu 21, Nokia.
Rakentamisen luvat ja luvanvaraisuus

Lisätietoja kiinteistökohtaisesta jätevesihuollosta saat myös mm. näiltä sivustoilta:

Ympäristöhallinnon jätevesisivut
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liiton jätevesisivut
Pirkanmaan jätevesineuvontasivusto
Tietoa kuivakäymälöistä